Meir Kahane Speaks | Beth Shifra

 

12/83

The Jewish Press

kahane