Meir Kahane Speaks

 

12/83

The Jewish Press

kahane