Beth Shifra’s Torah Portion Parshat Vayishlach וישלח