Beth Shifra’s Torah Portion Parshat Shelach שלח לך